Privacyverklaring VOF De Klavierleeuwen

1. Algemeen
1.1 VOF De Klavierleeuwen is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar Gebruikers. In deze Privacyverklaring (‘privacyverklaring’) wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
1.2 Door de Website van VOF De Klavierleeuwen te gebruiken, al dan niet door het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van een overeenkomst met VOF De Klavierleeuwen, gaat een Gebruiker akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.
1.3 Indien een Gebruiker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt de Gebruiker verzocht de Website niet te gebruiken dan wel geen overeenkomst aan te gaan met VOF De Klavierleeuwen en dit te melden aan VOF De Klavierleeuwen.

2. Definities
2.1 In deze privacyverklaring hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Privacyverklaring: deze privacyverklaring van VOF De Klavierleeuwen.
VOF De Klavierleeuwen: de verantwoordelijke voor de website http://klavierleeuwen.nl is VOF De Klavierleeuwen, kantoorhoudende te Amersfoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52545415.
Website: de website van VOF De Klavierleeuwen, http://klavierleeuwen.nl c.q. www.deklavierleeuwen.nl.
Gebruiker: iedere gebruiker van de Website en iedere (rechts)persoon waarmee VOF De Klavierleeuwen een overeenkomst sluit.

3. Verwerking van persoonsgegevens
3.1 VOF De Klavierleeuwen verzamelt persoonsgegevens van Gebruikers die via de Website persoonsgegevens verstrekken aan VOF De Klavierleeuwen in het kader van een verzoek om(nadere) informatie en/of het plaatsen van een bestelling bij VOF De Klavierleeuwen. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:
3.1.1 Bij een bezoek aan de Website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
3.1.2 Voor een verzoek om (nadere) informatie, het aanmelden voor activiteiten en/of voor de digitale nieuwsbrief verwerkt VOF De Klavierleeuwen de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres);
3.1.3 Om onderdeel uit te maken van het online docentenbestand van VOF De Klavierleeuwen,is c.q. kan een Gebruiker:
(a) verplicht diens volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, websiteadres en een kopie van een of meerdere conservatoriumdiploma(‘s) te verstrekken;
(b) optioneel adresgegevens van zijn of haar lespraktijk c.q. muziekschool en opleidingsgegevens (te) verstrekken. De Gebruiker kan bij het verstrekken van zijn of haar persoonsgegevens aangeven welke van bovenstaande gegevens op de Website vermeld mogen worden. Voor zover de (persoons-)gegevens wel zijn verstrekt, maar niet gepubliceerd worden op de Website, zullen deze uitsluitend worden gebruikt voor de administratie van VOF De Klavierleeuwen.
3.1.4 Om als Gebruiker een bestelling van goederen van VOF De Klavierleeuwen te plaatsen, verwerkt VOF De Klavierleeuwen de hiervoor benodigde contact- en adresgegevens en financiële gegevens van de betreffende Gebruiker.
3.2 De verstrekte persoonsgegevens worden door VOF De Klavierleeuwen uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening en in het bijzonder voor de verkoop van producten of het verstrekken dan wel publiceren van de gewenste informatie met betrekking tot het product waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.
3.3 VOF De Klavierleeuwen kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van VOF De Klavierleeuwen die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via info@deklavierleeuwen.nl.

4. Doorgifte aan derden
4.1 Behoudens het bepaalde onder 5.2, hebben alleen de personen die door VOF De Klavierleeuwen zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van Gebruikers.
4.2 Voor het overige zal VOF De Klavierleeuwen de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van VOF De Klavierleeuwen in het belang van haar Gebruikers is.

5. Cookies (algemeen)
5.1 VOF De Klavierleeuwen maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
5.2 Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien een Gebruiker hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen via info@deklavierleeuwen.nl.

6. Sociale netwerken
6.1 Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc. (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. VOF De Klavierleeuwen heeft daarop geen invloed. Gebruikers worden aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
6.2 De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. VOF De Klavierleeuwen is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

7. Links naar en cookies op websites van derden
7.1 Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. VOF De Klavierleeuwen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

8. Inzage en correctie
8.1 De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Hiertoe kan men een verzoek doen aan VOF De Klavierleeuwen via info@deklavierleeuwen.nl.
8.2 Gebruikers kunnen zich afmelden van de digitale nieuwsbrief van VOF De Klavierleeuwen via via info@deklavierleeuwen.nl.

9. Bewaartermijn
9.1 VOF De Klavierleeuwen bewaart persoonsgegevens van haar Gebruikers gedurende 3 maanden na het laatste bezoek van de Website en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij VOF De Klavierleeuwen op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

10. Beveiliging
10.1 VOF De Klavierleeuwen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ondanks dat VOF De Klavierleeuwen alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

11. Wijzigingen
11.1 VOF De Klavierleeuwen behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom wordt Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van de Website houdt in dat Gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van VOF De Klavierleeuwen.

12. Contact
12.1 In geval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of andere aspecten van onze dienstverlening, kan contact worden opgenomen met VOF De Klavierleeuwen via info@deklavierleeuwen.nl of per post: Forel 380, 3824 LK Amersfoort. Ook kan het contactformulier op de Website worden gebruikt.