Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Dit zijn de Leveringsvoorwaarden van VOF De Klavierleeuwen. Lees deze leveringsvoorwaarden (‘leveringsvoorwaarden’) zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst via onder andere de Website.

2. Definities
2.1 In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van VOF De Klavierleeuwen.
VOF De Klavierleeuwen: VOF De Klavierleeuwen, kantoorhoudende te Amersfoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52545415.
Website: de website van VOF De Klavierleeuwen, http://klavierleeuwen.nl c.q. www.deklavierleeuwen.nl.
Wederpartij: iedere partij met wie VOF De Klavierleeuwen (potentieel) een overeenkomst sluit (waaronder afnemers) waarop de Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

3. Toepasselijkheid
3.1 Op alle aanbiedingen, orders, bestellingen en overeenkomsten tussen VOF De Klavierleeuwen en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken, deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden, waaronder leveringsvoorwaarden, van de Wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen en orders van, bestellingen bij en overeenkomsten met VOF De Klavierleeuwen.
3.2 Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat een Wederpartij de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van de producten en/of lesmethoden houdt in dat de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden wordt aanvaard. Het gebruik van producten en/of lesmethoden zonder aanvaarding is niet toegestaan.
3.3 Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele Leveringsvoorwaarden zijn te allen tijde via de Website van VOF De Klavierleeuwen te vinden.
3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VOF De Klavierleeuwen bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VOF De Klavierleeuwen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
3.5 VOF De Klavierleeuwen behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 Overeenkomsten met VOF De Klavierleeuwen komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke bestelling of aanvrage bij VOF De Klavierleeuwen en de aanvaarding door VOF De Klavierleeuwen hiervan.

5. Prijzen en betaling
5.1 Verkoop en levering van de lesmethoden en andere producten geschiedt tegen de op het moment van bestelling dan wel aanvrage geldende prijzen.
5.2 De in 5.1 bedoelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
5.3 Betaling dient te geschieden via overboeking binnen veertien (14) dagen na datum van bestelling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van VOF De Klavierleeuwen.
5.4 Indien de Wederpartij met enige betaling in gebreke is, is VOF De Klavierleeuwen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

6. Levering
6.1 Na ontvangst van de betaling zal VOF De Klavierleeuwen de producten leveren.
6.2 De door VOF De Klavierleeuwen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De aflevering van producten vindt plaats door de producten in de macht te stellen van de Wederpartij al dan niet per post.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van alle geleverde producten gaat pas over op de Wederpartij, indien de Wederpartij al hetgeen zij op grond van enige overeenkomst aan VOF De Klavierleeuwen verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico d.w.z. alle aansprakelijkheid ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering, zoals beschreven in 6.3, op de Wederpartij over.

8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VOF De Klavierleeuwen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VOF De Klavierleeuwen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VOF De Klavierleeuwen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Reclames
9.1 De Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Wederpartij VOF De Klavierleeuwen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien VOF De Klavierleeuwen vast stelt dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VOF De Klavierleeuwen de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.3 Indien de Wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft zij als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan VOF De Klavierleeuwen te retourneren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de Wederpartij komen.

10. Uitsluiting garanties
10.1 Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot de producten en/of lesmethoden, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.
10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt de informatie die Wederpartij verkregen heeft van VOF De Klavierleeuwen in het kader van de producten en/of lesmethoden, evenzeer geen garantie in.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Alle aansprakelijkheid van VOF De Klavierleeuwen voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door VOF De Klavierleeuwen uitgegeven informatie – die de Wederpartij lijdt doordat VOF De Klavierleeuwen tekortschiet in de nakoming van deze Leveringsvoorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Leveringsvoorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.
11.2 Alle aansprakelijkheid van VOF De Klavierleeuwen voor verlies, beschadiging of vertraging van (een deel van) de producten tijdens c.q. als gevolg van verzending ervan via een derde is uitgesloten.
11.3 Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door VOF De Klavierleeuwen verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan de netto factuurwaarde van de te leveren of geleverde producten.
11.4 De Wederpartij vrijwaart VOF De Klavierleeuwen dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Leveringsvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit de met VOF De Klavierleeuwen gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die VOF De Klavierleeuwen in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

12. Voorbehoud van rechten van intellectuele eigendom
12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten, waaronder gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij VOF De Klavierleeuwen of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF De Klavierleeuwen of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal en andere materialen (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van VOF De Klavierleeuwen of de betreffende rechthebbende. Het is docenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF De Klavierleeuwen uitdrukkelijk verboden uitgaven te verveelvoudigen ten behoeve van het piano-onderwijs aan leerlingen (welke leeftijd zij ook hebben).
12.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal van VOF De Klavierleeuwen te verwijderen of te wijzigen.
12.4 De Wederpartij stemt ermee in dat hij alle producten en/of lesmethoden alleen voor doeleinden gebruikt die zijn toegestaan op grond van de Leveringsvoorwaarden, een overeenkomst tussen VOF De Klavierleeuwen en Wederpartij of de toepasselijke wet- of regelgeving.

13. Privacy en geheimhouding
13.1 VOF De Klavierleeuwen gebruikt en verwerkt de persoonlijke gegevens van haar Wederpartij in overeenstemming met haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van de Website.
13.2 Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

14. Overige bepalingen
14.1 Indien een of meer bepalingen in deze Leveringsvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal VOF De Klavierleeuwen het ongeldige gedeelte van de Leveringsvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Leveringsvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
14.2 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
14.3 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.
14.4 De artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van een overeenkomst tussen VOF De Klavierleeuwen en de Wederpartij.
14.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van VOF De Klavierleeuwen.
14.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht.