Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van VOF De Klavierleeuwen met betrekking tot de Website. Lees deze gebruiksvoorwaarden (‘gebruiksvoorwaarden’) zorgvuldig door voordat u de Website bezoekt en/of gebruikt. Deze Website is eigendom van VOF De Klavierleeuwen.
1.2 Door het bezoeken en/of gebruik maken van deze Website geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.
1.3 Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoekt VOF De Klavierleeuwen u geen gebruik te maken van deze Website.

2. Definities
2.1 In deze gebruiksvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Gebruiksvoorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden van VOF De Klavierleeuwen.
VOF De Klavierleeuwen: VOF De Klavierleeuwen, kantoorhoudende te Amersfoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52545415.
Website: de website van VOF De Klavierleeuwen, http://klavierleeuwen.nl c.q. www.deklavierleeuwen.nl.
Gebruiker: iedere gebruiker van de Website (waaronder ouders, leerlingen en docenten die de lesmethode van VOF De Klavierleeuwen hanteren).

3. Dienstverlening VOF De Klavierleeuwen
3.1 De dienstverlening van VOF De Klavierleeuwen bestaat uit het via de Website aanbieden en verkopen van haar lesmethode voor piano-onderwijs aan (jonge) leerlingen. VOF De Klavierleeuwen biedt via de Website ook de mogelijkheid aan Gebruikers om opgenomen te worden in haar online docentenbestand en/of geluids- en beeldmateriaal in te zenden ter publicatie. Daarnaast zijn Gebruikers via de Website in staat om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en activiteiten van VOF De Klavierleeuwen.
3.2 VOF De Klavierleeuwen streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden op de Website. Niettemin kan VOF De Klavierleeuwen niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de op de Website gepresenteerde gegevens en informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
3.3 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij u aan contact op te nemen met VOF De Klavierleeuwen via info@deklavierleeuwen.nl.
3.4 VOF De Klavierleeuwen streeft naar een goedwerkend systeem voor de Website en de faciliteiten die continu, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.
3.5 VOF De Klavierleeuwen garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Website kan worden gemaakt of dat de Website voortdurend toegankelijk is, nu de Website naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. VOF De Klavierleeuwen doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Website zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.
3.6 VOF De Klavierleeuwen is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Website voor Gebruikers te beperken.

4. Verplichtingen Gebruikers
4.1 Gebruikers staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van de Website gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
4.2 Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Website en de juistheid van de door hen verstrekte (persoons-)gegevens. Gebruikers staan er tevens voor in dat zij volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van geluids- en beeldmateriaal.
4.3 Door het (vrijwillig) via de Website ter beschikking stellen van geluids- en beeldmateriaal en/of andere materialen, draagt een Gebruiker hierbij de rechten van intellectuele eigendom op het geluids- en beeldmateriaal en/of andere materialen over aan VOF De Klavierleeuwen, al dan niet bij voorbaat. Indien en voor zover enig recht niet overdraagbaar mocht zijn, verleent een Gebruiker hierbij aan VOF De Klavierleeuwen een onopzegbare, exclusieve licentie. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, overal ter wereld, huidig en toekomstig, die in verband staan met de Website van VOF De Klavierleeuwen.
4.4 Indien een Gebruiker minderjarig is, geeft de wettelijke vertegenwoordiger c.q. ouder van de Gebruiker hierbij, al dan niet bij voorbaat, toestemming voor de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, voor zover deze rusten op het geluids- en beeldmateriaal en/of andere materialen, dan wel voor het verlenen van een onopzegbare, exclusieve licentie zoals bedoeld in 4.3.
4.5 Gebruikers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via de Website ter beschikking gestelde (persoons-)gegevens, geluids- en beeldmateriaal, mededelingen, reacties en/of andere materialen en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van bovengenoemde licentie aan VOF De Klavierleeuwen.
4.6 Gebruikers erkennen en staan er voor in dat de door hen via de Website ter beschikking gestelde (persoons-)gegevens, geluids- en beeldmateriaal en/of andere materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens VOF De Klavierleeuwen en/of derden.
4.7 Gebruikers stemmen ermee in dat zij de Website alleen voor doeleinden gebruiken die zijn toegestaan op grond van de Gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst met VOF De Klavierleeuwen of de toepasselijke wet- of regelgeving.
4.8 In gevallen waarin een Gebruiker zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Website, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden nader is omschreven, behoudt VOF De Klavierleeuwen zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Gebruiker te verhalen.

5. Privacy en geheimhouding
5.1 VOF De Klavierleeuwen gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van de Website: privacy statement
5.2 Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

6. Rechten van intellectuele eigendom
6.1 De Website en alle via de Website door VOF De Klavierleeuwen ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot gegevens, databanken, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software en logo’s, bevatten gegevens, bestanden, programma′s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan VOF De Klavierleeuwen en/of haar licentiegevers.
6.2 Het is Gebruikers toegestaan de via de Website ingezonden en gepubliceerde geluids- en beeldmateriaal te gebruiken ten behoeve van de lesmethode van VOF De Klavierleeuwen.
6.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF De Klavierleeuwen of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de overige ter beschikking gestelde faciliteiten, materialen, geluids- en beeldmateriaal, de Website en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) te openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van VOF De Klavierleeuwen of de betreffende rechthebbende.
6.4 In geval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van VOF De Klavierleeuwen en/of derden, behoudt VOF De Klavierleeuwen zich het recht voor om alle hierdoor door VOF De Klavierleeuwen en/of derden geleden schade volledig op de Gebruiker te verhalen.

7. Uitsluiting garanties
7.1 Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot de producten, lesmethoden en/of geluids- en beeldmateriaal, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt de informatie die Wederpartij verkregen heeft van VOF De Klavierleeuwen in het kader van de producten en/of lesmethoden, evenzeer geen garantie in.

8. Aansprakelijkheid
8.1 VOF De Klavierleeuwen is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de Website zijn verbonden. VOF De Klavierleeuwen is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via de Website kunnen worden aangeboden.
8.2 VOF De Klavierleeuwen is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de door hen via de Website ter beschikking gestelde persoonsgegevens, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen en/of andere materialen. VOF De Klavierleeuwen geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze persoonsgegevens, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen en/of andere materialen.
8.3 VOF De Klavierleeuwen is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de Website, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
8.4 De Website bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door VOF De Klavierleeuwen. VOF De Klavierleeuwen is op geen enkele wijze verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. VOF De Klavierleeuwen biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van haar Gebruikers en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee je verbinding maakt vanaf de Website voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

9. Vrijwaring
9.1 Iedere Gebruiker vrijwaart VOF De Klavierleeuwen dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Website door de betreffende Gebruiker. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die VOF De Klavierleeuwen in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

10. Overige bepalingen
10.1 Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen ter zake van het gebruik van de Website zijn gemaakt. Is of worden een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal VOF De Klavierleeuwen het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
10.2 VOF De Klavierleeuwen behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde via de Website van VOF De Klavierleeuwen te vinden. In een dergelijk geval zal VOF De Klavierleeuwen de Gebruikers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Gebruikers het gebruik van de Website voortzetten na aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. VOF De Klavierleeuwen raadt Gebruikers van de Website dan ook aan om de Gebruiksvoorwaarden via de Website regelmatig te raadplegen.
10.3 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
10.4 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.
10.5 Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen VOF De Klavierleeuwen en derden naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht.